Tag Archives: desinstallatie MINGC.EXE van Mozilla

virus tag

Verwijderen MINGC.EXE van Windows 2000 : Afschaffen MINGC.EXE

Bijstand Voor Verwijderen MINGC.EXE from Internet Explorer

verschillende dll-bestanden infectie ontstaan door MINGC.EXE
t2embed.dll 6.0.6000.16386, credui.dll 5.82.2900.5512, apss.dll 6.0.6000.16386, colorui.dll 6.0.6000.16386, oakley.dll 6.5.2600.5512, wmidx.dll 11.0.5721.5262, iasnap.dll 6.0.6001.18000, msdarem.dll 2.71.9030.0, apphelp.dll 4.0.0.950, odbcbcp.dll 2000.81.9030.0, iiswmi.dll 7.0.6000.16386, mferror.dll 11.0.6001.7105, WpdFs.dll 6.0.6000.16386, MediaMetadataHandler.dll 6.1.7600.16385, odbcjt32.dll 6.0.6000.16386, user32.dll 6.0.6000.16386, netplwiz.dll 6.0.6002.18005, odbccp32.dll 3.525.1132.0
Continue reading